KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa
 • Podmiotem przetwarzający dane osobowe jest firma PHU ADMINISTRATOR Sp. z o.o., ul. Plac Wolności 6/3, 78-400 Szczecinek,
 • Możesz kontaktować się z nami listownie na adres 78-400 Szczecinek ul.Plac Wolności 6/3, 78-400 Szczecinek, mailowo na adres: biuro@administrator-szczecinek.pl, telefonicznie pod numerem 947162552.
 • Dane przetwarzane są w celu zarządzania i administrowania nieruchomością wspólną na podstawie umowy administrowania nieruchomością.
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 • Współwłaściciele są uprawnieni do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami Współwłaścicieli) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Ciebie ze Współwłaścicielami umowy. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom Współwłaścicieli na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Współwłaścicielami a Podwykonawcami Współwłaścicieli. Ponadto Współwłaściciele są zobowiązani do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.
 • Współwłaściciele są uprawnieni do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami Współwłaścicieli) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Ciebie ze Współwłaścicielami umowy. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom Współwłaścicieli na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Współwłaścicielami a Podwykonawcami Współwłaścicieli. Ponadto Współwłaściciele są zobowiązani do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.
 • Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG.
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres posiadania przez Ciebie statusu współwłaściciela w/w nieruchomości wspólnej, w związku z którą Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń Współwłaścicieli. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.
 • Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.
 • Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • W zakresie niezbędnym do sprawowania zarządu w/w nieruchomością wspólną, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Współwłaścicieli działań na Twoje żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Współwłaścicieli ciążącego na Współwłaścicielach obowiązku prawnego – przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne.

Nazwa Firmy

PHU Administrator Sp. z o.o.

UL. Plac Wolności 6/3, 78-400 Szczecinek

NIP: 6731913103

REGON: 523658068

 

KRS: 0001001932

wydany przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 5 000 PLN